Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady korzystania z portalu Radia Yanosik www.radioyanosik.pl oraz świadczenia za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”).

§ 1
Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie podane poniżej: 

Materiały – treści pochodzące od Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane Usługodawcy.

Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą na dowolnej podstawie faktycznej 
lub prawnej. Lista zaufanych Partnerów dostępna jest na stronach Portalu.

Portal – zorganizowana platforma informatyczno–informacyjna udostępniona w sieci Internet, pod adresem: radioyanosik.pl stworzona przez Usługodawcę, albo dostępna aplikacja mobilna lub webowa, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i materiałów opracowanych lub przetwarzanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu.

Regulamin – niniejszy regulamin. 

RY – radio internetowe pod nazwą Radio Yanosik, którego nadawcą jest Usługodawca.

Usługi – usługi lub treści cyfrowe świadczone lub udostępniane Użytkownikom w ramach RY, 
w szczególności: 

a) usługi o charakterze informacyjnym, zapewniające Użytkownikom dostęp 
do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, że ma do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym w ramach Portalu lub za pośrednictwem aplikacji,

b) usługi streamingu audio polegające na transmitowaniu i odtwarzaniu udostępnionych treści audio; 

c) usługi promocyjne, polegające na emisji produktów promocyjnych w Portalu
lub za pośrednictwem aplikacji, a także umożliwiające prowadzenie kampanii promocyjnych w oparciu o internetowe narzędzia promocji takie jak: boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa). 

Usługodawca – spółka Radio Yanosik Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60 – 650), ul. Piątkowska 161, o kapitale zakładowym 100.000 zł, REGON: 525420419, NIP 7812052114 – nadawca Radia Yanosik, kontakt: reklamacje.radio@yanosik.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu lub Użytkownik końcowy Portalu lub Usługi. Wydarzenia – konkursy, głosowania lub akcje promocyjno-marketingowe organizowane 
przez Usługodawcę w ramach Portalu lub za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem Materiałów i w interakcji z Użytkownikiem.

§ 2
 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca jest nadawcą RY i świadczy w ramach RY usługi na warunkach określonych 
  w Regulaminie.  
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy m. in. drogą mailową, pod adresem: reklamacje.radio@yanosik.pl lub drogą korespondencyjną – na adres siedziby RY. 
 3. Warunki świadczenia poszczególnych Usług mogą być określone w odrębnych regulaminach. 
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia tychże usług lub funkcjonalności. 
 4. Każdy Użytkownik z chwilą dostarczenia Materiałów Usługodawcy, w szczególności w formie wiadomości, zdjęć, filmów lub nagrań audio wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego Materiału w ramach Portalu.
 5. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykorzystania nadesłanych wiadomości, zdjęć, filmów lub innych Materiałów w dowolnych kanałach komunikacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji 
 7. w ramach Portalu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty, akceptacji odrębnych regulaminów lub innych wskazanych przez Usługodawcę okoliczności.

§ 3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:a
  • a) urządzenie końcowe (komputer, smartphone i in.) z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z RY,
  • b) połączenie z siecią Internet, 
  • c) przeglądarkę internetową, 
  • d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL – adresu Portalu, lub skorzystania z przekierowania do Portalu z zewnętrznego źródła (w tym dowolnej aplikacji), a rozwiązywana jest każdorazowo w momencie wyjścia ze stron Portalu. 
 3. Usługodawca zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności RY, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.  
 4. W zakresie zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie innych usług § 2 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
 5. Szczegółowe zasady poszczególnych funkcjonalności są dostępne na stronach Portalu.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z RY w sposób zgodny z obowiązującym prawem, 
  w poszanowaniu praw własności intelektualnej Usługodawcy, jego Partnerów oraz osób trzecich. 
 2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści i Materiały (jeśli Usługodawca stwarza taką możliwość), jak i szkody powstałe w wyniku zachowań niezgodnych z Regulaminem. 
 3. Użytkownik ma prawo korzystania z Portalu poprzez przeglądanie, lekturę jego zasobów 
  i ich odsłuchu w przypadku treści w formie audialnej i prawo udziału w głosowaniach, akcjach lub konkursach (dalej jako: „Wydarzenia”), o ile Usługodawca takowe przewidzi. 
 4. Usługodawca ma prawo do ograniczenia treści wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności z uwagi za cel i misję RY. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia Użytkownikom dodatkowych funkcjonalności Portalu, tj. w szczególności dostępu do treści dedykowanych dla wybranej grupy Użytkowników oraz możliwości dostępu do określonych treści RY w wersji na żądanie.

§ 5
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Użytkownikowi Usług, Użytkownik wzywa Usługodawcę 
  do ich dostarczenia, wskazując, że przyczyną wezwania jest niedostarczenie usług lub treści cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy. Wezwanie należy skierować e-mail na adres: reklamacje.radio@yanosik.pllub w formie pisemnej, na adres siedziby Usługodawcy.  
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację, minimum: imię, nazwisko, adres zamieszkania (jeśli reklamacja kierowana jest na piśmie), adres e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie ewentualnych roszczeń 
  w zakresie rozpoznania reklamacji. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1
  do Regulaminu. 
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoznanie reklamacji poprzez otrzymanie decyzji w zakresie jej rozpoznania w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. 
 5. W celu odstąpienia od umowy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje.radio@yanosik.pl i w jej treści zawrzeć oświadczenie o odstąpieniu z powodu niedostarczenia usługi lub treści cyfrowej oraz wskazać umowę, od której Konsument odstępuje. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
  i dochodzenia roszczeń.
 7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl lub http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w RY informacji i materiałów, jak również za ich przydatność dla określonych działań lub zachowań Użytkowników. 
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się każdorazowo wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. 
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu, porad motoryzacyjnych, czy wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników postanowień Regulaminu określających zasady przesyłania Materiałów, o których mowa w § 7 ust. 9 poniżej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz promocyjne 
  w ramach świadczonych za pośrednictwem Portalu usług reklamowych oraz promocyjnych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. Za te treści wyłączną odpowiedzialność ponoszą reklamodawcy. 
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej  
  i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów innych właściwych Usług, nieopisanych w Regulaminie, a dostępnych za pośrednictwem Portalu. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, edycji, usuwania treści znajdujących się w Portalu. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy jakichkolwiek zobowiązań Usługodawcy względem Użytkowników do zapewnienia określonych treści, gwarancji dostępu do tych treści, zawartości Portalu, częstotliwości oraz czasu publikacji tych treści itd.

§ 7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Przyjęty w ramach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowią samoistny przedmiot praw autorskich podlegających ochronie.  
 2. Portal może zawierać utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne. 
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia 
  na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych. 
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. 
 5. Korzystanie z treści udostępnianych w ramach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych. 
 6. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych nadawcy jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz.U.2021.386 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.). 
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie 
  lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu, w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Usługodawcy, 
  poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 8. Użytkownicy udostępniający w RY treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność 
  za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu lub w ramach RY dostępnego w Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim 
  bez zgody uprawnionych podmiotów. 
 9. Przesyłając Materiały Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania zawartymi 
  w nich treściami oraz że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęć, filmu 
  lub innego Materiału obejmujące w szczególności prawo do jego prezentowania w Internecie. Użytkownik oświadcza ponadto, że informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 10. Użytkownicy udostępniający w RY treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieodwołanej licencji 
  do korzystania z tych treści z chwilą dostarczenia ich Usługodawcy.  
 11. Z chwilą dostarczenia Usługodawcy dowolnego nagrania lub treści Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieodwołanej licencji na korzystanie z tych treści, a także wizerunku lub głosu (o ile zostały przez Użytkownika udostępnione) w ramach RY. 

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Radio Yanosik Sp. z o.o. z siedzibą 
  w Poznaniu (60 – 650), przy ulicy Piątkowskiej 161. Użytkownicy mogą skontaktować 
  się z Usługodawcą: 
  • a) drogą korespondencyjną – na adres siedziby Radia Yanosik: 60 – 650 Poznań, ul. Piątkowska 161; 
  • b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje.radio@yanosik.pl   
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania 
  z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Usługodawca informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu, które w oczywisty sposób wpływają na prawa i obowiązki Użytkownika na stronie Portalu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien upuścić Portal.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Portalu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory poddawane są właściwości sądów właściwych dla siedziby Usługodawcy, 
  z zachowaniem odrębności wynikających z praw konsumentów.