Regulamin konkursu „3 na 3 z firmą OSRAM” 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem konkursu „3 na 3 z firmą OSRAM” jest spółka Radio Yanosik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 161 w Poznaniu, o numerze NIP 7812052114, REGON 525420419, zwana dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „3 na 3 z firmą OSRAM” (dalej zwanym: „Konkursem”). 
 3. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”), skierowany jest do słuchaczy Radia Yanosik, którego odtwarzanie jest możliwe przy pomocy aplikacji Yanosik oraz strony internetowej https://radioyanosik.pl, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2022.1360 t.j. z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny, nie posiada elementu losowego i podlega warunkom i regułom określonym w Regulaminie. 
 5. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem oraz osoby z nimi blisko spokrewnione.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 8. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej ma możliwość zapoznania się z treścią Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z treścią Polityki Prywatności są dobrowolne, jednak stanowią warunek konieczny dla korzystania z Konkursu.
 9. Organizator Konkursu kontaktuje się z Uczestnikami, w tym ze zwycięzcami drogą mailową, na adresy wskazane w treści zgłoszenia konkursowego, na co z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę.

§ 2. 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 20.11.2023 r. godz. 7:00 do 24.10.2023 r. 18:00 w Radiu Yanosik.

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ NAGRODY

 1. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia w postaci odpowiedzi na pytanie: „Wymień 3 produkty firmy OSRAM oraz wymień 3 przydatne funkcje urządzenia booster battery start firmy OSRAM oraz wymień 3 osoby do pozdrowienia na antenie Radia Yanosik”.
 2. Od 20.11.2023 do 24.10.2023 każdego dnia od poniedziałku do piątku, w czasie trwania audycji „Zjazd do Bazy” na antenie Radia Yanosik, Komitet konkursowy wybierze spośród zgłoszeń 1 (jedną) najbardziej kreatywną odpowiedź i przyzna nagrodę.
 3. Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres: radio@yanosik.pl, w okresie trwania Konkursu określonym z § 2 Regulaminu lub na tych samych warunkach poprzez formularz znajdujący się w aplikacji Yanosik, z podaniem adresu e-mail do kontaktu.
 4. Nagrodami w konkursie są: Booster battery start firmy OSRAM –  w łącznej ilości 5 szt. (po jednej sztuce dziennie, od poniedziałku do piątku, od 20.11.2023 do 24.11.2023).
 5. Komitet konkursowy składa się z 1-2 osób – prowadzących audycję „Zjazd do Bazy” w Radiu Yanosik.
 6. Komitet konkursowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagrody w razie braku zgłoszeń konkursowych lub w razie stwierdzenia, że żadne ze zgłoszeń nie spełnia warunków wymaganych w Regulaminie, w szczególności kryterium kreatywności, a także w okolicznościach opisanych w ust. 11 i 12poniżej.
 7. Obrady Komitetu konkursowego i wyłonienie zwycięzców odbywa się w czasie trwania audycji „Zjazd do Bazy” w Radiu Yanosik.
 8. Organizator nie podaje wyników głosowania publicznie. Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą drogą mailową wysyłając na adres, z którego otrzymano zgłoszenie, informację o wygranej wraz z prośbą o podanie danych niezbędnych dla przesłania nagrody. Tytułem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody Uczestnik winien udzielić odpowiedzi w terminie 3 dni.
 9. Brak informacji zwrotnej od Użytkownika w ciągu 3 dni (liczonych od daty wysłania wiadomości przez Organizatora) oznacza anulowanie nagrody.
 10. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika – zwycięzcę w ciągu 7 dni od otrzymania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej.
 11. Jeden Uczestnik może przesłać 1 (jedno) zgłoszenie konkursowe w danym dniu konkursowym.
 12. Ten sam Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę. Zgłoszenia otrzymywane od Uczestników spełniających kryteria zdania pierwszego nie będą rozpatrywane przez Komitet konkursowy.

§ 4.

REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu Organizatora skutkujących naruszeniem jego praw lub Regulaminu.
 2.  Zgłoszenie winno zawierać co najmniej:
  a)      dane Uczestnika,
  b)      dane niezbędne dla identyfikacji zgłoszenia, w tym dzień i godzina wysłania zgłoszenia konkursowego,
  c)      okoliczności uzasadniające reklamację,
  d)      oczekiwania Uczestnika związane ze złożoną reklamacją.
 1. Reklamację należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: radio@yanosik.pl w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia podstaw dla złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie oraz z zachowaniem warunków i formy określonych w ust. 2 i 3 powyżej.
 3. Organizator udzieli mailowej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania oraz poinformować Uczestnika o wyniku jej rozpatrzenia.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza niezależnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i Sprzedawcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 5.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, w tym danych uzyskanych w trybie § 3 ust. 4 i 5 (adres e-mail),
  § 2 ust. 11 (dane do wysyłki) oraz § 4, jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z celem powierzenia, w stopniu niezbędnym dla realizacji tego celu (przyjęcie zgłoszenia, wysyłka, reklamacja).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 6.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do treści zgłoszenia, w szczególności treść zgłoszenia stanowi przejaw jego indywidualnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, z chwilą przesłania Organizatorowi treści zgłoszenia konkursowego Uczestnik nieodpłatnie przenosi co do nich autorskie prawa majątkowe na Organizatora w konsekwencji wzięcia udziału w Konkursie, a Organizator prawa te nieodpłatnie nabywa. Przejście pełnych nieodpłatnych praw autorskich i pokrewnych następuje z chwilą  dostarczenia zgłoszenia konkursowego na adres radio@yanosik.pl.
 3. Uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia, co do terytorium i czasu, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W ramach tych uprawnień Organizator w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów utworu na antenie Radia Yanosik.

§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) ewentualne problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Jakiekolwiek roszczenia z tytułu powyższych są wyłączone.

 1. Organizator nie ponosi innych form odpowiedzialności wobec Uczestników za wyjątkiem wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. Nadzór nad Konkursem sprawuje Organizator. 
 4. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: radio@yanosik.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.